onsdag 18 december 2013

Nu är frågan om prövningstillstånd inne hos högsta domstolen

Nu är frågan om prövningstillstånd inne hos högsta domstolen .

Här nedan har jag lagt ut lite från överklagan ang vilka skäl vi vidhåller. Jag tror att det är stora möjligheter att HD tar tag i det här för det är verkligen viktigt för hela almänheten .
Fast det hade varit mera intressant om Europa domstolen tog upp det !

Skäl för prövningstillstånd
samtliga skäl för prövningstillstånd åberopas, främst att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att över-klagandet prövas av Högsta domstolen.

Högsta domstolen bör pröva huruvida den ”rimlighetsavvägning” som hovrätten gjort gällande adekvans, normskydd och ersättningsberättigad krets kan tillämpas i mål om personskada på så sätt som skett. Hovrätten synes ha gjort en adekvansbedömning med stöd av allmänna och normativa överväganden – såsom att det skulle leda för långt att anse att kärandena skulle om-fattas av det skyddsintresse som de överträdda normerna har och att det krävs en klar hotbild mot en viss skadelidande. 

Högsta domstolen bör då pröva dels vad denna rimlighetsavvägning innefattar – emedan detta begrepp ännu inte är etablerat i praxis eller doktrin – samt hur långt denna avgränsningsmetod sträcker sig i fråga om rätt till ersättning för personskada. 

Högsta domstolen bör även klargöra huruvida tillämpningen att läran om s.k. skyddsintresse överhuvudtaget bör tillämpas i mål som gäller personskada (jfr NJA 1991 s. 138) och i föreva-rande fall på vilket sätt den skall tillämpas.

Därtill gör kärandena gällande att Högsta domstolen bör pröva hur långt det allmännas ansvar sträcker sig vid allvarliga fel och försummelser i myndighetsutövning, sett till de principer som Högsta domstolen slagit fast i NJA 2013 s. 145 och om ett presumtionsansvar åligger det all-männa.

När det som i nu aktuellt mål och i NJA 2013 s. 145 rör sig om en skyldighet att motverka för-verkligandet av en föreliggande fara är situationen speciell, bl.a. därför att många adekvat fa-remotverkande handlingar ofta är tänkbara. Om det inte framgår att beslutsfattandet har gått till på det sätt som det borde, bör det beroende på omständigheterna kunna leda till en starkare eller svagare presumtion för att ett beslut som hade tillkommit i god ordning skulle ha lett till ett pliktenligt handlande, i form av ett beslut om och ett genomförande av en tillräckligt fa-remotverkande handling. 

Om presumtionen inte motbevisas, närmast genom att det visas att det inte fanns någon möjlig och lämplig faremotverkande handling, blir följden av bristerna rörande beslutsfattandet att det ska anses ha varit möjligt att besluta om och genomföra en sådan handling. Av det följer i sin tur att kraven på oaktsamhet och kausalitet, som överlappar vid underlåtenhetsansvar ska anses vara uppfyllda.

Kärandena gör gällande att hovrätten inte tillämpat den presumtion för ansvar som gjorts i NJA 2013 s. 145 som nyss redovisats. Kärandena gör gällande att de med tillräckligt grad av styrka bevisat att staten inte motbevisat presumtionen att beslut i polisutredningen av mordet på Pernilla Hellgren som tillkommit i god ordning skulle ha lett till ett pliktenligt handlande som varit tillräckligt faremotverkande. Kraven på oaktsamhet och kausalitet som då överlappar varandra skall därmed anses uppfyllda i detta mål. 

Högsta domstolen bör även pröva huruvida allvarliga felaktigheter och bristfälliga utrednings-åtgärder under en förundersökning kan anses utgöra kränkande angrepp riktade mot enskilda enligt den svenska skadeståndsrätten. 

Därtill bör Högsta domstolen pröva huruvida skadelidande vid fel och försummelser i myndig-hetsutövning av det allmänna har fått sina mänskliga rättigheter kränkta enligt Europakonvent-ionen artikel 2, 5 och 8; var för sig eller i förening.

Högsta domstolen bör även gällande överträdelser av Europakonventionen pröva huruvida lä-ran om det s.k. skyddade intresset kan tillämpas vid personskada, och då även om den skydds-berättigade kretsen vid tillämpning av Europakonventionen i förevarande fall kan betraktas som vidare än vid normativ prövning enligt den svenska lagstiftningen.

Högsta domstolen har även att pröva om det skall krävas ett verkligt och omedelbart hot och att myndigheterna kände till detta eller borde känt till detta för att ersättning skall utgå, med
hänvisning till att hovrätten enligt kärandena inte tolkat målet Maiorano m.fl. mot Italien på ett riktigt sätt.

Kärandena vidhåller att myndigheterna i nu aktuellt känt till ett verkligt och direkt hot med anledning av de konstaterade riskerna för att Pernilla Hellgrens mördare skulle återfall i sexu-almord och att myndigheterna dessutom kände till att risken var hög att gärningsmannen skulle återfalla i brott inom ett relativt begränsat geografiskt område. Kärandena gör gällande att det inte skall krävas att myndigheterna känner till eller borde känt till ett verkligt hot mot en namngiven eller identifierad person eller grupp av personer för att ersättning skall kunna utgå under dessa omständigheter. 

Även om ett direkt och verkligt hot inte skulle anses ha förelegat ger en fördragskonform tolk-ning att överträdelser av Europakonventionen skett då staten inte kunnat skydda Engla och hennes anhöriga från en tidigare dömd våldsbrottsling som myndigheterna kände till att med stor sannolikhet skulle begå mord på nytt om han inte greps och lagfördes.Bevisning

Kärandena åberopar samma bevisning som i tingsrätten och hovrätten. 

För det fall att prövningstillstånd meddelas förbehåller sig kärandena rätten att återkomma med yrkanden avseende rättegångskostnader och att kärandena får möjlighet att ytterligare utveckla talan innan målet avgörs.

onsdag 27 november 2013

Det är givetvis viktigt och bra att staten tillsätter en utredning av Qvick skandalen.men det betyder inte att dom drabbade får en ursäkt...Det är givetvis viktigt och bra att staten tillsätter en utredning av Qvick skandalen.


Men det betyder inte att även om man kommer fram till grova brister så kommer staten att be om ursäkt ,varken med ord eller skadestånd till dom drabbade anhöriga i den här cirkusen.

Jag anser att det måste till ett lagutrymme för upprättelse genom skadestånd när staten begår mycket grova brister och en person blir lidande av dom. Idag är det mycket komplicerad juridik och det finns enligt hovrätten inget inhemskt rättsmedel för sådan ersättning. I våran senaste dom skriver hovrättens så här ”kränkningsersättning på grund av fel och försummelse vid myndighetsutövning finns inte i svensk rätt. I detta avseende saknas således ett effektivt inhemskt rättsmedel. ”

INTE BRA !
Ge dom som blir drabbad av mycket grova brister hos myndigheter en ursäkt och ett erkännande !
Vi måste kunna lita på att polisen åklagare och dom som utreder brott följer sina regelverk om dom inte gör det så ska dom ta ansvar för det och be om ursäkt och bet skadestånd för lidande det har orsakat.

Vi får se om HD tar upp vårat fall för att ytterligare rota i det här eller om det tar sig till europadomstolen. Hoppas att det blir ett ansvar i såna här myndighets haverier.

tisdag 19 november 2013

Fråga doktorn

http://www.svt.se/fraga-doktorn/18-november

Igår var jag med i en intervju med fråga docktorn, länken ligger här ovan.

Det vart en känslosam intervju och kanske inte riktigt vad jag hade räknat med då jag satt där. Trodde den skulle handla mera om hur man hanterar sorgen och smärtan o hur livet ser ut idag, så jag var väldigt skeptiskt inför sändningen av den . Men jag måste medge att det blev bra en då. Första gången jag kommer till en intervju utan att ha en färdig tanke om vad jag vill få fram oftast har jag en lite dold agenda med ett politiskt budskap och jag har lärt mig att man ska vara som en politiker i media om man ska hinna få fram det som är viktigt, dvs man svarar inte riktigt på frågan utan man säger det man vill få sagt ! ;) ...Men här så visste jag inget om frågorna eller bilderna och hade ingen tanke om att det var något viktigt eller politiskt jag skulle få fram och jag bara försökte svara så ärligt kring frågan som jag kunde. Tycker nog att det blev bra och jag känner mig mycket mera mogen för att berätta om sorgen smärtan och det lite mera privata i den här mardrömmen nu.  

Tack till er alla som skickat go hälsningar till oss <3

ps! har inte fått några hot eller elakheter än ...   

lördag 16 november 2013

Lite tankar från domslutet igår

God morgon alla bloggläsare
Ursäkta att jag inte han kommentera domen i går ser att många har varit in för att kolla .Först jobbade jag på herrgården sedan in till Falun och ta emot domen o direkt efter det hämta dottern för att hjälpa henne med allt innan hon åker på språkresa i två veckor och det är klart att det var viktigare att prioritera igår men nu ska jag försöka sätta er in i domen .

Enligt domslutet från hovrätten, om vi uppfattat rätt :  Här kan du läsa domen
http://domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Nyheter-och-pressmeddelanden/Svea-hovratt-har-idag-meddelat-dom-i-skadestandsmalet-mellan-Engla-Hoglunds-familj-och-staten-T-3967-13/

Vi har bevisat att det finns ett orsaksband mellan utredningsbristerna i P utredningen och Englas död och vårt ökande psykiska lidande när vi fick kännedom om bristerna i utredningen.

Det är också bevisat att det inte var oberäknelig följd att P gärningsman skulle begå nya sexualmord

det är också bevisat att polisen har underlåtit att följa ett antal normer som bla har till syfte att skydda allmänheten från fara tex pug (polisens metodstöd vid grova brott) och polislagen.

Hovrätten konstaterar vidare att det saknas rätt tillersättning för kränkning vid fel och försummelser vid myndighetsutövning ,vilket innebär att det saknas ett effektivt inhemskt rättsmedel. därför kan det finnas rätt att få ersättning från europadomstolen om alla förutsättningar är uppfyllda.

Nu kom hovrätten framtill att Det krävs en klart mycket tydligare hot situation mot just Engla för att ersättning skall kunna utgå .

Det jag undrar till HD är om det är rimligt att det ska vara så  ?eller om man kan tänka sig att det är polisen som ska bevisa att dom gjort allt som krävs enligt sina egna regelverk för att skydda allmänheten .Inte att det är den som blir drabbad som ska bevisa att det var förväntat att just den skulle bli drabbad, för själva hotet är mot hela allmänheten när polisen inte följer sina egna regelverk.
 

Intevju i dala radion igår

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/282655?programid=4479&play=4763925&playtype=sändning&t=409tisdag 12 november 2013

Domslut från hovrätten fredagen den 15 dec kl 13,30

Nu har vi fått ett datum för när domen ska komma ,alltså på fredag kl. 13,30 . Är det strategiskt av hovrätten med en tid på en fredag em ... ; /. (normalt kommer dom kl 11,00)Jag har ingen aning om vad som komma skall men jag kan ju spekulera, antingen så blir det ett enkelt vi fastställer tingsrättens dom eller så blir det att kärande har rätt i sin talan om att bevisbördan inte ska vara så stor som tingsrätten gör gällande men vi finner ändå att kärande har fel i andra framställningar och förlorar målet eller så blir det att kärande har rätt i sin talan om att bevisbördan inte ska vara så stor som tingsrätten gör gällande och hovrätten återförvisar ärendet till tingsrätten. Förhoppningsvis även något om bevisbördan kring DNA tankarna Fast allt på ett finare juridiskt språk så klart :)
Jag förväntar mig att hur än svaret blir så är det välmotiverat och tydligt och en korrekt juridik. Skulle vara bra om jag slapp överklaga och ansöka om ytterligare en överklagan hos högsta domstolen ...Fast det skulle ha varit spännande att höra Europa domstolens tankar kring detta !

tisdag 5 november 2013

veckans brott

Kollade på veckans brott med stor klump i magen och ticksen jag fick när vi letade efter Engla , gör sig påmind .(har inte haft så mycket av dom på senaste tiden )
Programmet var rätt bra men en sak har Leif fel på, vi borde vinna för vi har rätt och om vi skulle vinna så kommer inga dammluckor att öppnas för det finns inte så många fall varje år som har en statlig utredning bakom sig där alla mycket grova brister inom myndighetsutövningen finns med ,och seriöst det finns många utredningar som brister men inte i den här digniteten! Men ok jag tror inte en sekund att vi vinner men jag hoppas på en välskriven dom från hovrätten där all juridik i frågan reds ut för framtida myndighets haverier.
Pengar finns det ,även för en ytterligare överklagan om så behövs det har svenska folket sett till genom fonded by me . jag kommer inte att överklaga om vi förlorar med en välskriven dom men blir det en clown dom igen så ingen tvekan på att jag provar. När allt är klart kommer jag lägga ut allt material för juridik studenter att studera för det är mycket i det här som är komplicerat och en juridik som är knepig, men åxå sånt som tingsrätten skrivit som är sanslöst dåligt motiverat .
jag vill bara ha ett erkännande o en ursäkt för att polisen gjorde ett så dåligt arbete att Engla blev ett offer för mord pga att dala polisen gjorde ett uruselt jobb med P utredningen. Idag är enda sättet att begära ett skadestånd !
  

På Veckans brott ikväll tror det handlar om Om polisens tur för att få en uppklaring i mordet. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att det ska inte behövs tur när det räcker med att följa regelverken som polisen redan har att jobba efter

Ikväll blir det om mordet på veckans brott ,dom ringde o berättade att det skulle sändas, något jag uppskattar att dom gör .
Dom trodde nog att domens skulle koma idag det var sagt innan den 5 nov men flyttas fram till ?
I Programet ska bli något om bilden som togs på Engla o bilen med AsEt . Den är värkligen unik och en mycket viktig del av att man tog in AsEt så snabbt men det var inte avgörande han hade hittats endå det är jag övertygad om ,det fans flera vittnen från Torsåker efter vägen som vittande att dom sett han efter vägen bla ståt och rökt. Ägarn av Lappens hade ringt in ett vittnes mål om att AsEt varit där och troligen åkte över Stjärnsund på vägen hem han tyckte att AsEt var obehaglig o borde kollas upp . Det vittnes målet kom aldrig fram till utredarna ...men han berättade för mig att han ringt in det tipset . Det står i påan på svt att , något som verkligen sätter fingret på betydelsen av tur i en mordutredning och det är ju sant att omständigheten med tur hade betydelse med unika korten och vittnena som såg AsEt  efter vägen mm. Men det man ska koma i håg är att det inte behövs någon tur om man skött P mordutredning efter sina egna regelverk!   JOBBIGT !!! med program och media men samtidigt är det väldigt bra o viktigt att polisens klumpiga utredningar lyfts upp... det ska inte behövs tur när det räcker med att följa regelverken som polisen redan har att jobba efter.
 
Polisen ringde upp AsEt på Söndagen och frågade han om han varit i Stjärnsund !Klumpigt värre vad hade hänt om Engla levt då och hur mycket bevis om andra mord han AsEt göra sig av med under tiden det tog innan dom grep honom ??? 

fredag 1 november 2013

Hovrätten kommer att återkomma med definitivt datum för dom och när domen då meddelas kommer pressmeddelande också att lämnas

Igår ringde min advokat och berättade att hon fått ett telefonsamtal.

Föredraganden i hovrätten, Marianne Jörgensen, har meddelat att dom inte kommer att kunna meddelas i nästa vecka. Hovrätten kommer att återkomma med definitivt datum för dom och när domen då meddelas kommer pressmeddelande också att lämnas. Huvudsaken är att hovrätten tar sig tiden att göra klart alla detaljer meddelande av domen, vilket dock betyder att vi får vänta lite längre på domen.

Jag tänker att det är bra att hovrätten inte bara slänger ur sig något utan att chansen är större till en välskriven dom om dom tar den tid dom behöver. Det som dock är lite negativt är att vi senaste vecka tjatat om att få ett precis datum för domen o vi har fått till svar senast den 5 nov (då har hovrätten haft mer än 6 veckor på sig ) och efter min senaste twitter o blogginlägg så har flera media o tv program hört av sig till mig och hovrätten om datum och vips så blir det lite mera tydligt att dom kommer inte nästa vecka ...ja vad säger man -medias makt ...Hur som sa det bli väldigt intressant om vi får en välskriven dom för det är en viktig juridik som behöver utredas för framtida tvister mm.
Ha det gott i helgen !, det ska jag ha. Jag ska gå till Englas grav med familjen har gjort en lyckta av ett litet växthus. Tycker att det blir väldigt stämningsfullt på kyrkogården på allahelgona annars tycker jag bara att det är jobbigt att gå dit.
Nu ska jag gå till Herrgården och städa efter gårdagens 3 rätters till 14 pers som jag hade serveringen till. Snart är det dags för julbord och jag som inte börjat rulla köttbullarna än ,nästa vecka får det bli köttbulle vecka:)   

onsdag 30 oktober 2013

väntar på svar från hovrätten

Väntar på svar från hovrätten det ska komma innan den 5 nov men vi vet inte riktigt när ännu.
Jag hoppas på en välskriven dom med välmotiverad juridik som går att förstå , nu tro väl ni som läser detta att det är själv klart i ett domslut men nej det är det inte kan jag säga . I värsta fall får vi ett svar där det står Vi fast ställer tingsrättens dom och då har vi inte fått svar på hur dom tänker kring juridiken varken från tingsrätten eller hovrätten. Att vi förlorar med ett välmotiverat svar och en förklarande juridik kan jag däremot ta .
 I rätten ingår hovrättspresidenten Fredrik Wersäll, hovrättsrådet Marianne Jörgensen (referent), hovrättsassessorn Karin Lilja och tf. hovrättsassessorn Patricia Barrefelt.
Jag tänker att det är av stor betydelse vilka som handhar ärendet för hur seriösa o väl arbetade svar man får. I tingsrätten satt det troligen kompetenta men dock mycket äldre tror delvis 2 pensionärer  o en medelålders tjej. jag frågar mig om dessa äldre män verkligen var på hugget och helt seriösa ...jag vet ju att dom inte var det efter som vi fick prövningstillstånd i hovrätten så tyder det ju på att det fanns mer att önska av den domen...I domen fanns det mycket konstig juridik och ingenting på hur domarna såg på våra 3 vittnens vittnesmål.

Nu är Fredrik Wersäll hovrättspresident i vårat mål i hovrätten, han är chef och har varit riksåklagare så det borde ju betyda en välmotiverad seriös dom ,men samtidigt har han nyligen varit i blåsväder vad gäller våldtäktsdomen där dom 6 pojkarna blev friad från våldtäkt och i den domen så finns det ju många jurister som tycker att det var en felaktig dom men även de som tycker att den ändå var välskriven så jag vet inte vad jag kan dra för slutsatser att just Fredrik är våran domare ? Fast att dom sätter han som domare i vårat mål betyder nog i alla fall att det tas lite seriöst. Lite så tänker jag i dag ...

     

måndag 7 oktober 2013

svar från hovrätten kommer senast 5 nov och ska media betala vid en vinst i rätten så borde väl staten göra likadant

Nu vet jag att den sista dagen för svar från hovrätte är den 5 nov men det kan bli tidigare . Jag hoppas på tidigare men det viktigaste är att det blir en välskriven dom som inte går att klaga på ,det kan man väl ändå begära efter allt...
Enn annan sak som pågår just nu är förslaget om att media ska betal sina kostnader även när dom vinner i en tvist . kanske staten då skulle ta och betala sina kostnader när dom är i en tvist ... det vore alla fall mera rimligt!
 Jk är statens främste företrädare vid en tvist om myndighets fel o brister. Den som klagar ska själv betala för en advokat som kan hjälpa till att bevisa din klagan eller så får du lägga fram bevisningen själv ,det hjälper inte jk till med. vill du sedan klaga på jk svar så får du även betala för jk o dina egna kostnader vid en rättegång om du förlorar. I domstolen o hos jk hittar du jurister som gått i samma klass och fler som jobbat på båda ställena. klart det finns några modiga som vågar gå emot sina vänner men klart så finns det en jäv situation att fundera över när man vill klaga på jk till domstolen. kanske finns det inte mycket att göra åt det men man kunde i alla fall skaffa en myndighet som är folkets främste företrädare och som inte kostar när man vill klaga på en myndighet .varför ska bara den rika kunna klaga på en myndighet så som det faktiskt är idag !!!  och ska media betala så borde väl staten göra lika ..

onsdag 25 september 2013

Från dagensjuridik

http://www.dagensjuridik.se/2013/09/jk-till-hovratten-ett-skadestand-till-englas-familj-skulle-kunna-fa-langtgaende-konsekvenser

Var fullt sysselsatt i går så jag ögnar nu igenom om det skrivets något i media om överklagan hittade lite bla på dagensjuridik . Jag är nyfiken på om när vi får svar från hovrätten ? Ska försöka få svar på det idag .

tisdag 24 september 2013

Idag är det sista dagen i hovrätten för överklagan av tingsrättsdomen ang polismissen

Idag är det sista dagen i hovrätten för överklagan av tingsrättsdomen ang polismissen
Den tas på handlingarna så vi slipper vara där den här gången , vilket är skönt ! även om det kanske är dumt för det blir mindre press från media mm då. När vi fått svar från hovrätten så ska jag lägga ut alla dokument här så dom som är intresserade av juridik kan studera fallet.

Jag förväntar mig inte att vi vinner men jag förväntar mig ett svar som inte är tvivelaktigt, luddigt eller felaktigt. Det tror jag at hovrätten ska klarar av att få till ,för om det är ett svar som går att ta till sig, så slipper vi flera överklagande från vår sida.
Räkningen är nu 55 000 kr dyrare men jag tror att pengarna som samlades in av funded by me ska räcka annars så får jag ta resten själv och jag är mer än super tacksam för den hjälp vi fått av er människor som skänkt pengar så vi vågade överklaga <3

Hoppas att jag senare idag ska få svar på när vi kan förvänta oss ett svar från hovrätten.

tisdag 23 juli 2013

dödstraff serien i aftonbldet

Har följt #aftonbladets artikel serie om dödsstraffen i usa och tycker att nyanserna var dåliga lite för mycket sympati med mördarna o lite för lite med dom anhöriga .Hade velat läsa mera om dom som vill ha dödstraff och hur dom som inte vill det tänker kring varför ska man låta dom som valt att ta en annans människas liv få fortsätta leva sitt ? jag är inte för dödsstraff efter som det finns en risk för fel i domen och för att det blir märkligt att någon ska döda den som dödat samtidigt så är den en dubbelmoral att låta dom som väljer att döda leva och inte ens får dom riktiga livstidsstraff i Sverige ...

onsdag 17 juli 2013

Dödsstraff o riktiga Livstiddstraff något vi inte har i Sverige

http://bloggar.aftonbladet.se/enveckameddoden/

Aftonbladet har haft en artikelserie en vecka med döden ang dödsstraffen i USA . Jag som mamma till en mördad älskad saknad dotter har inte kunna låta bli att följa serien och det har varit en jobbig vecka som dragit upp många funderingar hos mig om mördaren ,oftast i vardagen så ägnar jag inte många tankar till mördaren men den här vecka har jag funderat på det som artikel serien handlat om .Jag undrar hur många flera som fått sin kära mördad som sitter runt om i Sverige och funderar på samma sak. Är dödsstraff ok eller inte ...I Sveriges ger vi inte ens offren ett garanterat livstidsstraff för mördaren vid mord, många mördare får under 11 år ute efter en tredjedel och permissioner efter några år.Dom som får livstid vet vi sitter längre men inte hur länge och det är något som är väldigt påfrestande för oss anhöriga och antagligen även jobbigt för mördaren och dennes anhöriga. 
Vem är straffen till för ? Är det bara för att rehabilitera mördaren eller för att ge staten upprättelse vi har straff för mördare efter som man inte tar in offrens behov i straff tänket. Många säger till och med att offer inte ska blandas in i straffsatts tänk ??? jag tycker att det är väldigt märkligt ungefär som att säga att den som drabbas av en sjukdom inte ska få tycka till om mediciner eller vården. Det är ju ändå bara dom som drabbats som kan säga om ett mord är sonat eller inte efter som att sona något handlar om deras liv och hur dom mår eller ....? vad betyder egentligen sonat att man fått förlåtelse eller att man gjort botgörelse som i gamla testamentet ?  vad det än betyder så kan ju inte staten eller mördaren bestämma om det är sonat för offren ...
Dödsstraff är en svår nött att fundera på efter som man är så inkörd på att tänka på alla andras bästa och att man som människa inte får ha onda tankar eller vilja någon annan illa. Jag försöker vara sann mot mig själv men det är inte lätt när det gäller sådan här svåra frågor. Jag tänker i alla fall att det skulle vara väldigt bra om Anders Eklund som dödade min dotter var död för då slapp jag fundera på när frigivnings ansökningar ska börja och när han ska få egen permissioner ,han får redan permisoner med vakter vilket bara det känns hemskt. jag slipper få höra om hans gnäll och andra saker som media skriver om honom och det viktigaste jag slipper fundera på hur min älskade levande dotter ska behöva hantera att det sitter en man i fängelse som dödat hennes syster och ev kommer ut när hon är i medelåldern. Ja fy vad det skulle ha varit bra om han var död men ärligt så tror jag inte att jag skulle kunna hantera ett dödsstraff det känns rätt men ändå så fel .Det går emot att döda även om jag kan tycka att det i fall där en människa valt att döda andra känns väldigt märkligt att låt dom leva sina liv .  Det finns en viss skydds effekt att veta att dom som har mördat inte finns kvar och säkerligen en prevention att veta att om man väljer att ta ett liv så får man inte ha sitt eget kvar samtidigt så känns ett dödsstraff mycket mildare än ett riktigt livstidsstraff...?! Vad jag gör med mördaren när han ev kommer ut vet jag inte heller hur jag ska kunna hantera ?   jag vet många som säger att dom ska ta hand om Anders Eklund och att dom önskar att han kom ut så fort som möjligt men jag önskar bara att han dog av sig själv så att vi slapp alla svåra tankar på straff, hämnd, och vad som ska hända när han ev kommer ut . Nu finns det dom som säger att han aldrig kommer ut men den garantin har vi inte, så inte ens det kan vi skydda våra känslor med !!!
Jag är i alla fall inte för dödstraff efter som det är så komplicerat och att det finns en risk att oskyldiga dödas men jag tycker samtidig att det är märkligt att jag känner så efter som det känns lika märkligt att låt folk som väljer att döda andra leva sin liv .        

fredag 5 juli 2013

Almedals tider då lär jag pressa in lite åsikter här på bloggen

Hej nu var det längesedan ni hörde något av mig .har fullt upp med att jobba med min servering i Stjärnsunds Herrgård. Jag har fått ett gäng kommentarer som jag inte hunnit läsa ordentligt o inte publicerat ,får ta det i höst...  

Men nu i Almedalen tider så måste jag klämma in lite om att det är dags att införa riktiga livstidstraff i straffskalan för mord.
Att alla ska ha rätt till att få sina tvister med myndigheter prövad av oberoende jurister i domstol, i dag prövas det av jk som i samma fall är staten främste företrädare i samma fall och den som kontrollerar domstolen ...jäv som verkligen märks av i rättsamhället. Som grädde på moset så har bara den med mycket pengar möjlighet till rättsäkerhet vid tvister runt myndighetsbeslut och försäkringsbolag. men även redan vid första klagan hos Jk så behöver man professionell hjälp av en jurist för att överhuvudtaget kunna göre en riktig klagan som JK jurister tar på allvar.  
Inför en myndighet för folket där man får hjälp med tvister mot bla. myndigheter. Påstå nu inte att vi redan har en sådan myndighet för det har vi inte ! JK/JO är ett redskap för staten att lura oss att tro det och dom är även i sin arbetsbeskrivning statens främste företrädare och det märker man väldigt väl när man inte gillar JK/JO svar på en klagan för då måste man själv bekosta jurister som hjälper en att överklaga deras beslut och i en tvist så måste man i alla lägen bevisa orsakssambandet och det är inte det som JK/JO gör åt en i en utredning ,vilket i alla fall är väldigt knepigt  som privat person efter som man har svårt att få ut viktiga papper med mera från myndigheter och JK/JO har betydligt lättare efter som JK/JO är staten liksom myndigheterna som man har en tvist med......  .

Jag kan även berätta att vi ska upp i hovrätten i slutet av september ang. överklagan av tingsrättsdomen. Att det blir av kan vi tacka  folket som hjälpt mig med pengar för annars hade jag aldrig vågat ! och en tack till hovrätten som ser att det finns viktiga saker att reda ut här så att vi fick prövningstillstånd .Hoppas att jag har många juridik intresserade med på förhandlingen och att ni som studerar juridik hänger på och bevakar och granskar det här ...<3  

onsdag 12 juni 2013

P4 extra idag

http://t.co/71paBRsRyc intervju med p4 extra i dag  Tror jag hade vaknat till lite till den intervjun mot tv4 morgon då jag surrade till det lite Obs Tingsrätten säger inte att  man inte skulle ha dna testat AE utan att man med säkerhet inte vet om det skulle ha blivit en dna test. Vi menar att det är bevisat att hab skulle ha blivit det ...

tisdag 11 juni 2013

Tillsyn över polisen

Tillsyn över polisen
Bra förslag fast det behövs en till återgärd som hjälper dom som blivit drabbade av polisens försumligheter .Idag finns ingen sådan efter som jk är statens främste företrädare i en tvist om polisens ev grova slarv mm

prövningstillstånd

PRÖVNINGSTILLSTÅND meddelas av hovrätten.
Det står inte mycket mera i beslutet men jag tror det är rätt stort att ens få prövningstillstånd .Nu hoppas jag på att få en klokare och mera välskriven utgång där det går att förstå hur dom tänker och hur dom ser på vittnesmålen och att det följer lagstiftningen. Givetvis så förväntar jag mig svar på alla våra? som vi har använt oss av för att få prövningstillståndet för att överklaga.

måndag 20 maj 2013

Mål nr T 3967-13 Får vi prövningstillstånd ?

Idag ska vi lämna in överklagande till Svea -Hovrätt

Vi har överklagat till Svea hovrätt och begärt prövningstillstånd. Prövningstillståndet behövs om hovrätten skall pröva överklagandet överhuvudtaget.

Nu idag på em ges kompletteringen till överklagandet in där vi har utvecklat skälen till varför vi vill att hovrätten skall pröva överklagandet.
· 
       Vi trycker på att vi med den bevisning vi åberopat har styrkt att AE skulle ha DNA-testats och gripits tidigare än vad som skedde.
· Vi trycker på att tingsrätten inte redovisat hur rätten värderat den bevisning vi lagt fram (bl.a. den statliga granskningsrapporten och våra sakkunnigförhör)
· Vi anser att under alla förhållanden bör beviskraven inte ställas så högt som tingsrätten gjort, och att bevisbördan till och med borde läggas över på staten i ett sådant här mål.                
  
  Min advokat har skrivit ihop 23 sidor om hur vi tänker .För dom flesta är det suntförnuft att staten borde be om ursäkt till dom drabbade när dom klantar sig på så många punkter i en mordutredning. Att felen begåtts finns det en statlig utredning om, att Engla blev mördad pga att utredningen inte sköttes konstaterar man i utredningen. Att vi i familjen mår mycket dåligt av det är väl inte heller konstigt...  Att svaret vi fick från tingsrätten var dåligt skrivet utan svar på hur man ser på våra sakkuningas inlägg ang frågeställningen och våra argument kring det tingsrätten ger som ett argument till avslag för...Om vi nu ens med det dåliga svaret från tingsrätten riktigt förstått vad det är tingsrätten menar med sitt svar ?  

 
 
 

måndag 29 april 2013

helt galna regler i sjukförsäkringen och det fackliga om man varit sjukskriven i över 5 år

helt galna regler i sjukförsäkringen och det fackliga om man varit sjukskriven i över 5 år och ingen har berättat om dom innan jag gick över tiden !
Nu är jag arg igen ...Ok så här är det, när man varit med i facket och vänder sig dit för att få stämpla o försöka börja jobb med det man får tag på, då får man veta att har man varit sjukskriven i över 5 år så får man ingen ersättning genom arbetslöshetsförsäkringen ...Då föreslår arbetsförmedlingen att jag ska ta aktivitetsstöd och fortsätt jobba på min rehablitering mot arbete på så vis och då kan jag även jobba när jag får tag på något och få aktivitetsersättning dom anadra dagarna :) bra japp, men sen nä jag ringer facket förstår jag att... nej ! för har man varit sjuksiriven i över 5 år så får man inte den delen av ersättningen som kommer från facket utan bara 265 kr om dagen från försäkringskassan (det är väl skatt på den pengen åxå). Så jag har konstaterat att har man varit sjukskriven i över 5 år så är enda möjligheten att fortsätta söka sjukpening eller bli sjukpensonär eller vad det heter nu. Det är ju helt ironiskt och galet när man äntligen börjar känna sig redo för att jobba !!!! ska man skratta eller gråta? tTpiskt för regeringen att jag ska hamna mitt i detta prisis när det gått 5 år NU blir det en till fajt bara att kavala upp ärman här måste politiken ändras !

onsdag 17 april 2013

Till socialministern o facken

Alltid lär man sig något tråkigt nytt som är helt galet med systemen !!!
Nu är det tydligen så här att har man varit sjukskriven i 5 år och under den tiden inte haft ett arbetet i minst 6 månader så kan man inte få arbetslöshetsersättning fast man har varit med och är med i facket . Då blir det ett moment 22 när man är redo att söka jobb och gå från sjukskrivning till att försöka börja jobba med spring vika mm för att hitta ett jobb. Alternativet är då att få ett heltids jobb rakt av efter 5 års sjukskrivning ?! Göran Hägglund
Socialministern är det klokt det ?!

Regeringen skulle kun anställa mig för att leta reda på alla tokerier som finns i svenska system !

lördag 6 april 2013

Jag vägrar att gå in i en stereotyp offer roll som många vill.

Tack till allt stöd o engagemang ni är guld :)Tillsammans är vi starka <3

Försår om många inte fattar vad det handlar om det är strikt juridik svenskalag o ett rättssystem som gynnar dom med pengar.Domare som svara arrogant utan att ge ett välmotiverat svar bara för att dom kan. Det handlar inte om mordet eller sorgen inte ens om att vinna! Det handlar om att det behövs en ansvars grund när polisen gör fel och det är staten som är huvudman där. Hade polisen fått bestämma är jag övertygad om att vi fått en ursäkt !!!.Det handlar om skadeståndsregler som inte är sunda det handlar om rätt ska var rätt för alla. Att inte staten o domare ska kunna smita undan ansvar för att dom flesta människor känner sig maktlösa inför överheten o att riskera sin ekonomi. Staten borde be om ursäkt göra om och göra rätt!Polisen har gjort om o gör mera rätt men dom tar inte ansvar för sina grova brister med ett ursäkta oss vi gjorde fel pga av att staten stoppar det..Det är inte ok att samhället ser ut så därför driver jag det vidare .Mediakåt :) absolut! för ska vi få en förändring så behöver först media belysa sen gäller det att få upp det till politikerna .Så ni som tröttnat på att se mig i media får lära er att titta bort eller bläddra förbi ;)Ni har faktiskt lite ansvar för era val, precis som jag tar ansvar för mina...Jag kommer att vara med i media o i debatter om allt möjligt i framtiden så bara vänj er ...Jag har alltid gillat politik är samhälls intresserad och vill fortsätt vara mig själv med sorgen och mitt liv hand i hand,det ska inte några trångsynta negativa människor få ta i från mig . Jag vägrar att gå in i en stereotyp offer roll som många vill.

fredag 5 april 2013

ÄLSKADE ENGLA

Idag är det 5 år sedan Engla blev bragd om livet .Vi saknar saknar saknar dig ÄLSKADE ENGLA och vi ÄLSKAR dig lika mycket idag som då ♥ ♥ ♥

tisdag 2 april 2013

Efter tio med MalouEfter tio med malou Intervju med mig  http://www.tv4.se/efter-tio/klipp/carina-h%C3%B6glund-om-kampen-mot-staten-2316897

Nu har jag lyssnat på intervjun och märkte att jag strulade till det lite runt JK.

Så jag gör om o rätt här :)

Jk är den som ska kontrollera myndigheter genom att ha tillsyn över myndigheter
Jk är den som ska ha tillsyn över domstolen
Jk ska reglera skadeståndsanspråk mot staten
Jk är statens främste företrädare vid tvister som går till domstol

Så när bevisligen en myndighet som polisen gjort fel så ska man kunna bevisa det till jk genom skadestånds lagens regler som är mycket svåra o juridiska .
Här är vi överens om att polisen gjort många grova fel men vi får ingen ursäkt för vi kan inte bevisa att Engla inte hade blivit mördad av AE om polisen gjort rätt. Det räcker alltså inte att felen är gjorda... Om man vill klaga hos jk så måste man betala en advokat för att hjälpa en om man inte kan själv och vem kan själv när det är så krångligt ? Om man sedan inte kommer överens med jk och vill ta det till domstol så man får en oberoende granskning ."oberoende "efter som jk är jävig mot staten fast egentligen så är ju domstolen även jävig mot staten efter som jk även granskar domstolen... Då lär man i alla fall betala för den processen och man har ingen aning om vart kostnaden kan hamnana ...Vilket gör att nästan ingen vågar gå in pga ekonomiska risker o begära att få en riktig utredning av myndigheters misstag + att alla verkar vara jäviga mot staten i detta kråk bo.
Med det så får inte staten som är ansvarig för polis myndigheterna ta ansvar för polisens misstag och den som blir utsatt får ingen ursäkt !
Polisen får inte heller möjlighet att be om ursäkt för sina misstag.
Det som behövs är en ansvars grund mot dom som blir drabbade när polisen gör grova misstag.Ska vi ha ett rättsäkert samhälle eller inte ?


torsdag 28 mars 2013

Tillsammans är vi starka

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article16498705.ab


Tack för erat stöd både ekonomiskt och känslomässigt .Ni har lyft en stor börda från min familjs axlar och samtidigt visat så mycket kärlek !

Ni har visat att det finns så mycket godhet i världen .

Nu har insamlingen gett mer än vi behöver för rättegångskostnaderna och det är dax att fundera på vart dom pengarna som blir över ska kunna göra bäst nytta för att hjälpa andra i samma situation. Har ni seriösa förslag så skriv gärna ner dom här .
Pengarna som blir över ska jag göra mitt bästa för att redovisa så att det blir tydligt och genomskinligt vart dom tar vägen.

Tillsammans är vi starka ! <3

Nu ska jag åka och påsk handla och sedan städa lite innan jag tar fram kvasten o katten för att ge mig ut och påsk flyga lite ;)

tisdag 26 mars 2013

Insamling för Englas mamma | FundedByMe - Fund your project through social networks

Insamling för Englas mamma | FundedByMe - Fund your project through social networks

Vi är mycket tacksamma för allt stöd <3
Det är viktigt att sprida budskapet att det är många fler än mig som sitter i klistret för rättsäkerheten .Alla ska ha rätt till en rättvis rättegång står det i Europa konventionen . Men egentligen så ser sanningen inte ut så .Den som har rätt till en rättvis rättegång är den med fet plånbok och kan betala för att få sin sak prövad när det gäller tvister med myndigheter försäkringsbolag mm.Det är inte ok att det inte finns någon rättighet att få sin sak prövad mot jk beslut utan att det ska kosta .Jk är den som granskar myndigheter och samtidigt den som sitter som statens alltså myndighetens främste företrädare i en tvist... Inte rättsäkert !!! Normalt i brotsmål mm så tar staten kostnaderna för den skyldig har oftast inte dom pengarna att betala och när det var mord rättegången stod staten för kostnaderna. Varför skulle då inte staten även ta dom när det gäller tvister runt myndigheter ? Vill vi ha ett rättsäkert samhälle för alla så är det dax för politikerna att ta tag i det! KÄRLEK

måndag 25 mars 2013

Jag är tacksam för all hjälp och stöd det behöver vi verkligen mitt i influensa domskäl och kostnader

Influensan börjar ge med sig, nu har jag bara lite feber men är rätt sliten .
Det har ringt så många snälla människor under helgen som vill hjälpa till med pengar och det har startat massor av insamlingar .Jag är tacksam för all hjälp och stöd det behöver vi verkligen . Nu vet jag inte hur jag ska kunna ta emot några pengar utan att det blir fel ? ! Det gäller att dom pengar som blir över hamnar hos någon annan behövande och ev kommer vi gå vidare o överklaga eller kanske återförvis domen men det vet vi inte än det jobbar advokaten på och om vi skulle mot alla förmodan vinna och jag har fått pengar som jag inte behöver till rättegångskostnaden ,då blir det ju tokigt....Nu är ju skansen att vi får överklaga eller att vi skulle vinna inte särskilt realistiskt .Men det är viktigt att göra allt man kan för att se att allt är riktigt o korrekt gjort från domar sidan... Vi ska inte acceptera att domstolen ger ett arrogant dåligt domskäl bara för att dom kan .Domskälet ska vara välgrundat och innehålla bra argument och förklaringar .... kan man ju tycka som vanlig människa i alla fall och samtidigt så borde inte sådan här viktiga frågeställningar om rätten för liv o säkerhet när myndigheter gör fel handla om pengar för att man ska ha möjlighet att reda ut var ansvarsgrunden ligger.

Slutliga kostnaden om jag skulle betala min skuld för rättegången idag är 111 000 kr detta efter man dragit bort rättshjälpen från försäkringsbolaget. Men om jag överklagar blir dte ju mera...:(

lördag 23 mars 2013

Intevju med aftonblandet

http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/brottstraff/article16462982.ab

Hyfsat bra intevju med aftonbladet där min advokat förklarar bra :) själv har jag 39 graders feber där och känner mig rätt hängig ...

fredag 22 mars 2013

Bra artikel DN

http://www.dn.se/ledare/huvudledare/en-tavling-i-juridik

Bra artikel DN

Det som domarna har som skäl är märkligt och innehåller fakta fel och är det något som vi har överbevisat så är det just att AE skulle ha tagits vid flera olika tillfällen om utredningen sköts och varför skulle han inte troligt vis ha dna testats om utredningen sket på ett godtagbart vis enligt pug polisens metodstöd, när man har dna testat alla andra man tagit in ca 800 dna test + att man i den dåliga utredningen lagt inom dna test på AE långt innan Engla blev mördad ? I domskälet finns även påståenden som vi inte kunnat föra bevisning kring efter som det inte varit med i tvisten mellan oss o staten . Inte heller finns någonting skrivet i domen om vad som sagts i vittnesmålen så hur kan någon granska domen då?Inte heller någon argumentation runt domskälen och vittnes uttalanden i sakfrågan finns med!
Fyyy vad trött r jag blir ,det är verkligen inte ok att domare beter sig så här tycker jag .Tro faktiskt att domarna hade bestämt sig för att följa jk s linje innan förhandlingen ens börjat  ...Det är ju jk som granskar domarna !!!

tv4 nyhetsmorgon

http://link.tv4.se/YsMiFN

Ev senare så kommer det att startas någon insamlig på något vis men vet inte än

Nu har jag kommit hem 38,5 i feber och hostar som besatt,helt slut efter dessa dygn i Stockholm med influensa , domslut och media. Hoppas jag inte smittat någon!

Det ringer en massa godhjärtade människor som vill hjälpa till med pengar allt från dom som vill ha mitt konto nr till artister som vill hjälpa till med välgörenhets gala och dom som vill starta insamlingar . Ni är så snälla och jag uppskatar eran omtanke .
I nu läget så kan jag inte ta emot några pengar det blir för mycket tjafs från dom som tycker att jag gör fel .Avundsjuka eller vad det är driver vissa människor till märkliga saker och jag har redan fått sånt som liknar mordhot mm  ...
Men ev senare så kommer det att startas någon typ av insamling på något vis men vet inte än hur det blir eller om det blir.

Och först måste jag veta om vi ska ta detta vidare då det verkar vara många brister i domskälet men det ska min advokat fundera på först

TACK FÖR ALLT STÖD <3

onsdag 20 mars 2013

I morgon Torsdag 13,00 kommer domen från tingsrätten

I morgon Torsdag 13,00 kommer domen från tingsrätten !
Har ingen aning hur den ser ut, kan vara allt från att vi förlorat rakt av i första frågan om att det finns ett orsakssamanband mellan polisens försumligheter och Englas död, då blir det stopp för alla andra tviste frågor och vi måste försöka överklaga ,för på den punkten är jag bestämt övertygad att vi borde få rätt o vi har till vis del stöd att professor i juridik Mårten Shultz men men jag vet att det är upp till domarna att avgöra och det går antagligen att se på lite hur man vill ...det kallas strikt juridik ; /... En annan variant är att vi får rätt i den delen och att vi får dom andra tviste frågorna utreda vilket skulle gagna alla som hamnar i tvister med staten för vi behöver få veta ,när ska staten ta ansvar o be om ursäkt till dom som berörs av myndigheters brister och är inte dom här bristerna tillräckligt stora för det och räknas inte vi som berörda då kan man undra när det skulle kunna vara tillräckligt stora brister och vem är berörd av vad ?
Jag har uppfostrat min barn till att om dom gör fel, be om ursäkt och gör om och gör rätt ! Det borde man kunna kräva av staten med .Svårare borde det inte vara , men det kan jag lova att det är .

Nu är ju staten företräd av jk den myndighet som man ska vända sig till när myndigheter brister så bara det är ju helt galet ...Jk sitter på två stolar och det är inte rättsäkert.

Allt det är trist rättspolitik som behöver skärpas upp så att vi får ett lite rättsäkrare samhälle!

Så vill jag ge rikspolis styrelsen massor av god kred för att dom jobbat på så bra med att förebygga och rätta till dom brister som man kom fram till i rapporten ,det är på väg åt rätt hål :) men det är ju så att hur bra system vi än har så kan den mänskliga faktorn ställa till det och grova misstag mm kan ske och där o då behöver vi en ansvars grund för staten att be om ursäkt och ta ansvar.

tisdag 5 mars 2013

I dag är det Englas födesedag KÄRLEK

 Idag är det Englas födelsedag ♥ 15 år sedan vi var på södersjukhuset med Anna-Lena Boberg och Sol Höglund. Älskade Engla vägde 3750 o var 52,5 lång och kom ut med pannan före, nyfiken på världen :) Hon fick vara med oss i 10 år och en månad .Jag är så lycklig för den tiden vi fick och jag är så ledsen för att hon inte är här nu SAKNADEN är större än störst. ÄLSKAR DIG ÄLSKADE ENGLA ♥ ♥ ♥ KÄRLEK

tisdag 26 februari 2013

Intevju i tv4 nyhetsmorgon

http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=2285118&utm_medium=sharing&utm_source=permalink&utm_campaign=tv4play.se


Svårt att hinna förklarar något på så kort tid! för er som följer bloggen här så vet ni att det är så mycket mera som inte fungerar i rättsamhället ...Lite stressad blev jag nog åxå så det blev lite surrigt i början.

fredag 22 februari 2013

Domen kommer 21 mars kl 13,30

I går var vi på slutpläderingen i Stockhoms tingsrätt och i dag är jag riktigt seg och trött känner mig helt färdig ,det tar mycket på krafterna .
Domen kommer 21 mars kl 13,30 och slut summan för kostanderna blev ca 320 000 kr fast det är inte det som vi ska betala om staten vinner . Vi har ju hjälp från försäkringsbolaget med ca 120 000 kr var av vi betalar 20 % och sen allt över det och det beror det på hur domarna ser på en paragraf från eropakonvertionen som kan ge oss rätten att slipa betala statens kostnader om vi förlorar, det är lite för kompliserat för att jag ska kunna beskriva det juridiska i det. Men slut kostanden för oss att betala vid en förlust blir mindre än den riktiga kostanden kan man i alla fall konstatera.

tisdag 19 februari 2013

Tacksam och Förundrad

Jag är tacksam för att media hjälper mig få stopp på !!! <3
Men förundrad över att inte samma intresse finns runt stämningen  som gäller hela samhället. När myndigheter gör grova fel i sin myndighets utövning och inte vill ta ansvar för det och be om ursäkt och hur då den enskilda som blivit berörd av det själv måste betala för att få det prövat i en domstol....

Söker jobb


Nu hoppas jag att det inte blir någon teater att Dan Bratt har fatta att det inte är en bra ide ...man ska inte bråka med en TIGER mamma ;) Önskar att jag slipper bråka om det mera !

 Hoppas på en lugn dag så jag kan söka lite flera jobb Tipsa gärna mig om ni vet några lediga I Dalarna/Gävleborg max 1 tim från Stjärnsund eller distans jobb. Behöver något annat än mordet att fokusera på och jag behöver verkligen tjäna pengar så jag kan få ett banklån om jag förlorar i stämningen, för nu börjar jag bli riktigt orolig över vad staten /JK kommer med för begäran om ersättning för deras jobb runt stämningen, våra kostnader har jag lite mera koll på ...Hur många timmar kan dom ha lagt ner ? och vad tar dom i timmen?  Tycker inte dom kan ha lagt ner så många timmar efter som vi inte har fått så arbetade svar fören några nu i dec o jan och det mesta av deras jobb har ju rikspolisstyrelsen gjort! Får inte jag magsår snart så är det väl konstigt...men man har väl lärt sig att leva med stress, smärta och ond bråd död så jag ska nog klara även detta :/ .

 Ingen bra jobb sökar annons kanske :) men jag är en jävel på att ta tag i saker och jag är utb. fritidsledare jobbat mest på behandlingshem med ungdomar och fritidsgård och som egen företagare av kursgård med B & B eko-butik och klimatsmart restaurang. Föra sommaren drev jag ett sommar café på en gammelgård där jag hade fika mat och öl/vin rättigheter. Och som ni ser så sitter inte Jante fast på min axel även om hen ibland gör sig påmind.

måndag 18 februari 2013

Från Radio programet med Lotta Brome

http://sverigesradio.se/sida/play.aspx?ljud=4428507

Från Lotta Brome radio program

Har fått massa uppbackning om att det inte är ok med en teaterförestälning där man läser i förundersökningen TACK alla det behövs <3
Lite kritik åxå om att jag ändå är så medial och utsugande kring mordet och jag får väl ta det med för vist är jag medial ,men ni ska veta i sånt som jag tycker är väldigt viktigt och samhälsnyttigt! Där jag tycker att vi får ta smärtan och skiten som kommer med för att det finns viktigare saker än oss!!!
Rättsäkerhet Sanning Brottsoffer Trygghet mm

PS Om vi mot förmodan skulle vina mot staten i stämningen så ska ni veta att pengarna jag förlorat på att varar hemma sjukskriven och rehab, skulle inte skadeståndet vi begär räcker någonstnas och att om vi skulle vinna så är det inte dom siffrona som är aktuela . Allt är inte som man tro ...Det är som man vet ! Det viktigaste med stämningen är att vi täcker igen hålen för att sådan här misstag sker igen !

FRID O KÄRLEK

‎13,15 Lotta Brome radio p4

‎13,15 Lotta Brome radio p4 Om ev Teaterföreställningen med Dan Bratt.
Man ska inte bråka med en Tiger mamma .....

söndag 17 februari 2013

Nu ska det bli teater utifrån förundersöknings materialet av mordutredningen ….Jag blir ARG det strör salt i sår på mig och min familj


Tänk att det aldrig blir lugnt …

Nu ska det bli teater utifrån förundersöknings materialet av mordutredningen ….Jag blir ARG det strör salt i sår på mig och min familj !
Jag lägger ut om det här för den här manen kan jag inte påverka med känslor eller intulekt så vill han ha ett bråk så lär det bli ett även om jag helst av allt just nu skulle behöva lung o ro :(...

Nu har en snubbe som heter Dan Bratt hört av sig han säger att han är skådespelare och man till Louise Hofsten men jag vet ju inte om det är sant eller vem det här egentligen är kan ju vara vilken galning som helst som kallar sig så…

Han har redan gjort en teater som heter Englamördaren och enligt han skapa empati och medkänsla genom att han skapar stämning delvis genom att han läser ur förundersökningen om Engla och sånt mördaren sagt och samtidigt lägger ut frågeställningar om olika saker

Jag och min familj vill inte att det ska vara någon teater om mordet eller liknade. Vi vill ha lite lugn och ro nu efter stämningen blir klar och definitvit inte att någon som inte känner oss eller vet hela hemska verkliga mardrömmen ska försöka använda sig av den utan att kunna göra det helt 100 % rättvist !

Vi har mailat med varandra under ca två veckor

 citatet är från ett svar från mig och svaret från Dan

Jag citerar dig: ”Hur vågar du ens försöka beskriva Engla utifrån en förundersökning! Den säger ingenting om vem hon verkligen var!” Carina, jag är inte ute efter att berätta sanningen och Engla, vem hon verkligen var. Hur skulle jag kunna göra det? Det är inte min avsikt. Jag använder det som står i förundersökningen till att beskriva ett skeende, inte ge en sann bild av en person.

Mitt svar Dan just därför ska du inte göra det. Det här är ett sant skeende från Englas och vårat liv …Det är sant ! det har hänt på riktigt och ska det diskuteras eller spelas teater om det så ska det vara 100 % ärligt och sant !  Och hela Englas familj ska tycka att det är viktigare än deras smärta späds på ! Det tycker vi inte !!!

Dan skriver till mig att

Du låter väldigt arg när du skriver att jag inte ska ställa frågan hur du mår till någon. Men snälla Carina, varenda människa som vet vad som hänt dig ställer sig den frågan! Jag ställer inte frågan för att den ska diskuteras. Är det kanske det du tror; att vi diskuterar hur du mår? Nej, nej, nej, då förstår jag att du blir upprörd.

Jag undrar vad är det för fel på Dan Bratt ? Jag tycker bara att han inte har rätten att ens be folk fundera kring hur jag mår …Det kan jag göra själv ! Han kan använda sitt liv och sina trauman och be folk fundera kring !

 

NEDAN KAN NI SE VÅRAN KOMUNIKATION NEDAN BÖRJA LÄNGST NER  OBS VI PRATDE LÄTT FÖRST EN GÅNG OCH DÅ VILLE INTE DAN BERÄTT MERA OM TEATERN.

 

Kära Carina. Jag vet inte hur jag ska bemöta ditt svar riktigt för jag förstår att min kortfattade beskrivning av föreställningen väckt starka känslor hos dig och att jag inte förmått beskriva föreställningens verkan så du förstått. Jag beklagar detta. Jag vill ogärna att vår kommunikation består i att du anklagar och jag försvarar.

 

Jag har naturligtvis ett syfte med föreställningen som vuxit fram under lång tid och bygger på en både känslomässig och intellektuell övertygelse. Anledningen till att jag inte hört av mig till dig förrän i ett skede då föreställningen nästan är färdig är, som jag sa i telefonen, att jag ser det som en moralisk skyldighet att själv berätta för dig vad jag gör. Jag ville inte att du skulle höra talas om föreställningen av någon annan. Det är inte för att, som du skriver, jag skulle ha på känn att det jag gör är fel. Det jag gör är inte fel. Det är bara väldigt känsligt och tyvärr en ovanlig teaterform. Därför har jag varit väldigt noga i mitt arbete och jag fortsätter att testa om jag gör rätt. Jag är ifrågasatt av flera, som tror att det jag gör är ”snaskigt” men hittills fått bekräftat att det jag gör är rätt och viktigt. Viktigt därför att en stor del av mitt arbete går ut på att väcka empati och föreställningen syfte är att väcka empati, medkänsla! Och det gör den! (Och då naturligtvis inte för AE!)

 

Att jag varit försiktig och vägt mina ord till dig är just för att jag förstod att det var salt i sår. Och det är salt i sår! Den här föreställningen är inte skriven för dig. Du är inte den så kallade målgruppen. Du ska absolut inte se den. Och jag varnar publiken innan vi börjar för att den gör ont.

 

Jag börjar nu rätta missuppfattningarna i ditt svar genom att tala om vad föreställningen inte är/gör.

 

Den är inte gjord för att roa eller försöka skapa spänning eller äventyrslust som en fiktiv deckare. Den är inte roande eller spännande eller ger någon positiv klang.

 

Jag citerar dig: ”Hur vågar du ens försöka beskriva Engla utifrån en förundersökning! Den säger ingenting om vem hon verkligen var!” Carina, jag är inte ute efter att berätta sanningen och Engla, vem hon verkligen var. Hur skulle jag kunna göra det? Det är inte min avsikt. Jag använder det som står i förundersökningen till att beskriva ett skeende, inte ge en sann bild av en person.

 

Du har reagerat på de exempel på frågeställningar jag gav. (Kanske dumt av mig att rycka dem ur sitt sammanhang.) Jag vet vad den juridiska distinktionen är för om man är psykiskt sjuk när man begår en handling. Det har vi diskuterat noga. Frågan ställs på ett helt annat plan. Och ska uppfattas känslomässig. Inte huruvida det är juridiskt riktigt eller inte.

 

Du låter väldigt arg när du skriver att jag inte ska ställa frågan hur du mår till någon. Men snälla Carina, varenda människa som vet vad som hänt dig ställer sig den frågan! Jag ställer inte frågan för att den ska diskuteras. Är det kanske det du tror; att vi diskuterar hur du mår? Nej, nej, nej, då förstår jag att du blir upprörd.

 

Och, nej, musiken används inte för att göra mordet vackert… Jag skrev att musiken ska förhålla sig vacker till den fruktansvärda historien. Alltså polarisera, som motpol.

 

Det är så svårt att i ord beskriva denna föreställning och jag tro att hur jag än försöker förklara den för dig blir det salt i såren och gör dig upprörd.

 

Det är ”Englamördaren” jag skildrar och det är AE jag ställer ut. Och det finns absolut inget kränkande i hur jag skildrar Engla eller någon i hennes familj eller närstående. Du får tro mig på mina ord.

 

Jag gör mitt bästa att här berätta men når förmodligen inte fram till dig. Om du vill kan jag hålla dig underrättad om hur föreställningen tas emot av andra målgrupper och mitt erbjudande står fast att om du känner någon som du litar på som kan se föreställningen är de välkomna.

 

För din information vill jag också berätta att Louise och jag redan gör en föreställning där vi använder våra egna trauman. Med berättelser, sång och musik delger vi ur det mörka i våra liv. Hur vi, var och en och tillsammans, blivit fråntagna motiven och drivkraften att leva, men med hjälp av bl.a. kärleken lyckats hitta mening. En föreställning som ger hopp.

 

Och tillsammans med Peder af Ugglas berättade vi Malin Sävstams smärtsamma historia, men det har jag redan berättat för dig.

 

Jag önskar dig också frid och kärlek Carina!

 

Med respekt. Dan

Hej Dan

Väldigt svårt att svara dig för jag skulle vilja svara trevlig, men hur gör man det mot någon som strör salt i sår ...? Jag funderar på hur du tänker och hur du i din fantasi har försökt att se detta som något bra som ska folk att tänka till,är det så att du inte förstår att detta har hänt på riktigt och att du inte kan läs ut om känslor och helheten mm ur en förundersökning ! att det finns en massa människor som är berörda på riktigt ? Människor som inte vill att mordet ska användas i syfte att roa eller försöka skapa spänning eller äventyrslust som en fiktiv dekare mm Mordet är inget som är roande spänande eller som pånågot vis har en positiv klang ! Hur vågar du ens försöka beskriva Engla utifrån en förundersökning ! Den säger ingenting om vem hon verkligen var ! Det säger bara hur du ser på din roll att ta andras liv och död i dina häner och göra vad du vill med det ! Du skriver :”Om man har begått de gärningar som Anders gjort och inte bedöms vara psykiskt sjuk – vad är man då?” . Dan om man ska funder kring sånt så behövs en intellektuell  förståelse av juridiken jag tror inte du fattar inebörden av förundersökningen och du fattar inte juridiken det handlar inte om känslor !!!  Att kränka oss alla genom att läsa ur förundersökningen om hur mördaren beskriver mordet är en fruktansvärd kränkning efter som det finns många av Englas släkt och vänner som inte vill veta och ju fler som vet ju mera diktioner och möten där man råkar hamna i det uppstår ,många av Englas och våra vänner hör till den kulturintreserade massan som du hittar i dessa sammanhang några av Englas nära har tillomed gått eller går på kulturama där du redan har varit och provspelat ...Du ska inte ställa frång om hur jag mår till någon vill jag att folk ska fundera över det så gör jag det skälv...!

Det finns ingen musik i värden som kan göra detta mord vackert...!

 

jag tror inte du gör detta för att vara elak men att du hör av dig till  mig så sent i procesen gör att jag tror att du har påkän att det du gör är FEL .Gör om gör rätt !! <3

 

Dvs använ dig av din a egna trauman eller dom i din närhet för det du gör nu är bara ur ett egoistiskt syfte, även om du inte förstår det.

 

En dag kanske det kommer en teater runt mordet mm men då är det från någon som är berörd på riktigt som vet och inte spelar ...

 

Det är trista att jag måste gå på dig så här men det betyder inte att jag hatar dig bara att jag är besviken och lite arg men jag finns här om du vill pratat och jag förstår att du inte är mer än en vanlig människa som lär på livets väg...pricis som jag ...

Ps Din fru var jätte fin och låten bara döda fiskar följer strömmen gick direkt in i mitt hjärta och den stärkte mig ännu mer i att vara sann mot dig ...

frid o kärlek Carina Höglund

 

Hej Carina.

Här följer en beskrivning av föreställningen:

 

 

 

 

 

Föreställningens arbetsnamn är ”Englamördaren”

 

På scenen är jag och Peder af Ugglas, ett litet bord, två stolar och Peders gitarrer.

 

Jag börjar föreställningen med att berätta att det är starka känslor och att den är viktig att berätta.

 

Jag visar ett förundersökningsprotokoll och berättar vad det är. Jag säger också att allt jag ska berätta för publiken är hämtat ur förundersökningen.

 

Jag gör en kort beskrivning av Engla – hämtad ur förundersökningen. Så gör jag en kort beskrivning av Anders Eklund – också alla uppgifter hämtade ur förundersökningen.

 

Sen skapar jag illusionen av en förhörssituation där Anders ska berätta vad som hände ”den aktuella dagen”.

 

Därefter berättar jag vad som hände – med Anders ord hämtade ur förundersökningen.

 

Växelvis läser jag vissa delar ur förundersökningen och domen för att förtydliga.

 

Jag har lagt in några få egna reflexioner i föreställningen som t.ex:

 

”Om man har begått de gärningar som Anders gjort och inte bedöms vara psykiskt sjuk – vad är man då?”

 

Jag ställer också bl.a. frågan: ”Hur mår Englas mamma idag?”

 

Jag berättar om straffpåföljden och var han ”sitter” idag och avslutar föreställningen med att avbryta ”förhöret”.

 

 

 

Föreställningen ställer många frågor men ger inga svar. Publiken ska känna och tänka själva. Den är ca 40 minuter lång och kan ses som en debattpjäs. Den väcker fruktansvärda känslor och gör ont.

 

Till detta har Peder af Ugglas gjort musik nästan genomgående och tanken är att musiken ska förhålla sig vacker till den fruktansvärda historien.

 

 

 

 

 

 

 

Vänliga hälsningar.

 

Dan

 

 

 

 

P.s. Ja, Carina, du är en vanlig människa - som drabbats av något så fruktansvärt att jag inte kan föreställa mig vad du gått/går igenom - vilket gör dig unik.

 

Liksom min livshistoria, allt jag har gått igenom - gör mig unik.

 

Allt gott.

 

(Jag önskar dig framgång på onsdag eftersom jag tycker du gör något bra.)

 

 

Hej Dan

Tack för svar .Du behöver inte väga din ord till mig jag är en vanlig människa och om du använder händelsen runt min dotter eller oss i en föreställning så kan jag inte förstå varför det skulle vara svårt att berätta för oss ? De är ju först o främst vi som bli djupast berörda.

Om du nämner oss eller mid dotter Engla i din förställning som jag inte vet om du gör efter som du inte har berättat mer än att vi pånågot vis är berörda...? Så tycker jag att det är väldigt lågt och omoraliskt av dig om du inte har satt in oss i det inna du gör dina prov föreställningar ...! Hur skulle det känas om jag använde dig eller din familj historia i något medialt utan att fråga om det först ?

Så ta och ta tag i det NU för vi mår dåligt av att inte veta vad du pyslar med när du har antyt om att Engla är berörd i det du gör. Det kan ju vara bra det du gör men det vet ju inte vi något om så länge du är så hemlig.

Vänliga hälsningar carina Höglund 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

Hej Carina. Tack för ditt svar. Jag ska försöka göra en sammanfattning av vår föreställning samtidigt som det känns jättesvårt eftersom det är till dig. Jag väger hela tiden mina ord...

Vi hade en provföreställning härom dagen på Kulturama, som jag berättade för dig om, och den stärkte mig ytterligare i min känsla att det är viktigt att berätta historien. Jag reser nu till Göteborg för att heja på min fru i melodifestivalen och återkommer efter helgen. Nästa steg är att arrangera en föreställning för speciellt inbjuden publik och jag tänker att du kanske har en vän i Stockholm jag kunde få bjuda in. Plats och datum är ännu inte satt. Jag återkommer om det och beskrivning av föreställningen.

 

Allt gott.

 

Dan

 
Hej Dan jag har fått dina kontakt uppgifter och efter som jag har fullt upp ett tag fram över så kan det vara bra om du gör en enkel beskrivning nu här över mailen i hur du tänker och hur min dotter Engla och ev andra personer kommer att användas i din föreställning ? jag kan inte ens tänka mig i hur det skulle kunna se ut på ett positivt sätt som inte påverkar familjen negativt .Men jag kan ha fel ska försöka hålla mig öppen för dina takar och vara uppriktig tillbaka.

vänliga hälsningar Frid carina Höglund  

 

 Hej Carina.

> Tack för samtalet. Här kommer mina uppgifter så att du får reda på lite mer vem jag är. Jag förstår att mitt samtal kan verka konstigt, speciellt om du har massa knasbollar som kontaktar dig. Jag vill berätta för dig om mitt arbete, det ser jag som en moralisk skyldighet, och om vi kan hitta varandra så har jag naturligtvis massa frågor.

> Allt gott och hoppas saken går din väg i rätten den 13:e. Har du en stund över träffar jag/vi dig gärna.

 

fredag 15 februari 2013

Artikel på debatt

http://debatt.svt.se/2013/02/15/rimligt-att-englas-mamma-kompenseras-for-polisens-missar/


Mårten Schultz skriver på debatt om vårat fall och att staten borde gå med på en förlikning
 Av humanitära skäl borde staten gå med på förlikning, skriver Mårten Schultz, professor i civilrätt som vittnat i skadeståndsmålet.

Mårten har rett ut om juridiken runt orsaksamanband åt oss i stämningen mot staten Imponerande man ,ni skulle hört han på huvudförhandlingen . I artikeln så skriver han att staten av humanitära skäll borde gå med på en förlikning .Jag kan hålla med om att det vore snyggast av staten att vissa ödmjukhet inför så grova och många brister i en polisutredning, Rättpolitiskt sett .Men jag skulle nog ändå inte godta en förlikning efter som jag vill ha juridiken utred och att jag anser att en förlikning skulle göra det rätt meningslöst med själva poängen här dvs att staten ska ta ansvar för dom drabbade i riktigt grova brister i sin myndightesutövning Jag har nämligen en tanke att om staten har ett direkt ansvar mot dom som berörs så kommer färe brister att ske... 
Vi var medvetna om att staten kunde ha gått med på en förlikning betalat och glömt men då missar vi skälva poängen att skapa mening ur meningslösheten.Pengar är viktiga och bra att ha men det löser inte problemn med ansvars frågan då.
Staten kan betala hela summan och då får vi inte juridiekn utred där av att jag satt en rätt högsumma från början även om den är rimlig enligt europa fall.

Mördarens permissioner

I går på alla hjärtansdag så var det ju tvunget att komma en media vända om mördarens permissioner...Det är märkligt för på alla speciella dagar så kommer det en jobbig artikel om mördaren ...är det något ironiskt spökeri eller ?
Hur som så vart det en hel del tokerier i det som skrevs i media och det som sades i tv.
Så jag ska förtydliga hur det är mördaren har rätt till en 4 timmars permission med vakter varje år det brukar ske i februari denna gång var det någonstans i slutet av januari, det här var den tredje permissionen. I gävledala nyheterna slogman på stort och sa att det var den första permissionen för mördaren...Vi får inte veta om permissionerna så det är ju stor risk att någon av oss närstående till Engla springer på honom ,ödets ironi är ju upplagt lite på så vis !.Vi anhöriga och nära vänner finns över hela landet bla flera i Stockholms området . Ironiskt nog så var vi påväg att flytta till Norrtälje kommun 2 år innan Engla mördades jobb var klart och finna vänner där, men jag var inte nöjd med boendet så vi blev kvar i Stjärnsund . Vi bodde i Stockholm och Engla är född på södersjukhuset. Vi har många vänner där omkring så tanken att någon av oss många anhöriga och nära vänner inte riskerar att springa på mördaren på en permission är befängd.
Jag tycker inte att mördaren förtjänar några permissioner över huvudtaget han har bestämt att Engla ska dö och hon får inga permissioner och vi får aldrig mera träffas. Vad finns det då för rättvisa med att han ska få permissioner för att trygga fängelse miljön och för att en återanpassning till samhället i framtiden ska vara enklare...Om han mot förmodan skulle bli fri så finn det många som kommer att möta upp han direkt och se till att rättvisa skapades så inte ens för det beövs det några tränings permissioner...    

torsdag 14 februari 2013

I går var vi på huvud förhandlingen i Stockholmstingsrätt

I går var vi på huvud förhandlingen i Stockholmstingsrätt .
För mig handlar det om att staten ska be om ursäkt och ta ansvar när dom begår grova brister och försumligheter.
Jag menar att ska vi får ett rättsäkert samhälle där polisen följa sina regelverk och jobbar profisonelt ,så behövs det en ansvarsgrund för polisen när dom begår grova fel. Notera att jag skriver grova fel för vist måste det finnas ett vist utrymme för polisen att göra misstag i ett jobb där det krävs många snabba svåra beslut .
Men när polisutredningar sker med grova brister i många led över många år så sätter det hela samhället i en säkerhets risk som inte behöver finnas efter som det lätt kan avhjälpas genom att polisen följer PUG och polislagen. Det är mycket viktigt att staten tar ansvar när polisen begår grova försumligheter för det ger tydliga signaler till polisen att det inte accepteras att det slarvas och att dom inte sköter sina uppdrag enligt sina arbets föreskrifter.
Polisen har ändrat en del i sin rutiner efter att Engla blev mördad för att det inte ska ske igen har det sagts...men har det egentligen sket några större förändringar så att polisutredningar sker efter dom föreskrivna rutinerna pug och polislagen ? Njjjjjaaaa inte riktigt så mycket som det borde och efter som det inte finns någon ansvarsgrund för staten när polisen gör grova misstag så kan jag se att det tas inte på det alvar som det borde...det finns fortfarande utrednings poliser där ute som gör som dom vill och kör sina egna rejs som tycker att rikskrim och annan hjälp kan hålla sig borta. Givet vis så fins det mest bra engagerade poliser som gör så gott dom kan och följer alla regelverk men efter som det även finns den andra sorten så sänks rätsäkerheten och förtroendet för rättsväsendet blir lågt.

Jag vill att vi ska kunna lita på att polisen gör ett rättsäkert jobb där dom följer sina regelverk För att det ska blir så menar jag att det måste finnas en ansvarsgrund för staten när så inte sker.En ansvarsgrund som ger upprättelse till dom drabbade.

Om vi skulle vinna så ger det mig inte Engla tilbaka och smärtan av vad hon fått gå igenom försviner inte. Men vi har lyckats att skapa mening ur meningslöshten så att riskerna för andra att drbbas av samma dåliga polisutredningar sänks!
 Om vi förlorar så har jag ändå skapat lite debbat och förhopnings vis så vaknar några politiker till och börjar att fundera på hur vi ska höja rättsäkerheten och hur vi ska få polisen att följa sina regelverk...

Jag vet i alla fall att jag gjort så gott jag kan i detta . Sån är jag som person jag kan inte låta saker som jag ser är helt fel bara vara fel. Jag vill att man gör om och gör rätt även fast den ekonomiska risken är svår att hantera så hur kan man bara låta bli bara för att man är rädd att få ett liv med stora skulder ? ska pengar få vara avgörande i en sådan viktig fråga som egentligen handlar om allas rättsäkerhet?  Om vi vinner och får några pengar ska jag använda dom till att skapa mig ett jobb för det har jag tappat bort på den här tunga resan...och Sol min dotter får en buffert till rehablitering mm som hon kan behöva i framtiden .

lördag 9 februari 2013

Det finns många rättskandaler efter bristande polisutredningar

Det finns många rättskandaler efter bristande polisutredningar .
Om staten har en person felaktigt häktad eller fängslad då ber staten om ursäkt genom ett skadestånd och med det erkänner sitt misstag ,när mistagen drabbar offer och anhöriga så tar inte staten det ansvaret !eller är det någon som känner till något sådant fall ? Staten hjälper inte ens till att utreda det juridiska i en domstol och jk är jävig efter som dom är statens främste företrädare. Dom drabbade får  själva styra upp och bekosta en domstolsförhandling.
På onsdag är det slutförhandling i Stockholms tingsrätt ang vårat fall och utgången av det kommer att lägga ribban för när och om staten ska ta ansvar gentemot dom drabbade av grovt bristande polisutredningar...
Flera som ropar efter upprättelse är fam Björn Asplund pappa till mördade Johan Asplund här är hans fb sida gå gärna in och gilla och vissa att ni är med han   https://www.facebook.com/#!/UtredQuickskandalenUpprattelseTillDeAnhoriga