onsdag 4 juni 2014

Nu har svaret från HD kommit ,NEJ HD ger inte prövningstillstånd …Är det bara fegt eller är det skäligt ?Nu har svaret från HD kommit  ,NEJ HD ger inte prövningstillstånd …


Jag är faktiskt för första gången förvånad i den här mardröms röran.!


Jag hade större förväntningar på HD jag anser att det finns skäl för prövning i HD men samtidigt så som jag känt genom hela procesen så går det troll i professionalismen när det gäller att granska staten, kanske för att det är staten som granskar sig själv först genom JK sen genom domstolar där staten är huvudman. Nu tänker säker flera att jag inte kan ta ett nederlag och att det är därför jag ser det på ett så negativt sätt och även jag har funderat i de barnorna många gånger men med hjälp av flera duktiga jurister har jag fått hjälp med en lite mer nyanserad bild och även dom som jobbat länge på hög nivå kan se att det inte fungerar helt tillfredställande.  Fast vanligt folk ser det ändå tydligare staten har ett dokument  där det är bevisat massa missagt som ledde till att Engla blev mördad för att polisen gjord ett så dåligt arbete och följde inte sina egna regelverk!


Jag kan nu bara konstatera att domstolen har kommit fram till att STATEN kan göra hur grova fel som helst och de drabbade får inte en ursäkt ! Om staten hade vetat at det var just Engla som skulle råkat ut för konsekvensen av misstagen som begicks så hade man ev bet om ursäkt men nu när man inte på förhand kunde peka ut exat vem som skulle drabbas så får man inte en ursäkt !    Jag har bara krävt ett erkände och en ursäkt för att misstagen polisen gjorde har varit en del av att Engla blev mördad men det får jag inte !


Det finns en rapport som staten själv gjort där man kostaterar många misstag som lett till att Engla blev mördad i onödan och att om polisen gjort det man kan förvänta sig så hade Engla inte blivit mördad av AE ,men staten vill ändå inte erkänna och be om ursäkt …DET ÄR KOSIKVENSEN AV EN MYCKET MÄRKLIG O OMÄNNSKLIG JURIDIK OCH LAGSTFTNING DÄR HD HÅLLER HÄNDERNA FÖR ÖGGONEN OCH VÄLJER ATT INTE REDA UT DE SISTA  FRÅGETEKNENA FAST DOM SKULLE KUNNA DET, ÄR BARA VILJAN SOM SAKNAS.


 Jag skulle kunna pröva ta det till Europadomstolen men tro inte jag vågar pga ekonomi ,nu ska jag betala alla hundra tussen detta kostat och med den största delen har jag fått hjälp av människor runt om i Sverige tack tack tack. Jag vet inte just nu var notan hamnar min advokat är på semester så vi får räkan ut och betala nästa vecka… Jag vill så gärna få ett rättssäkrare Sverige men dit är det långt så många bitar som behöver ordnades men det värsta är att den rika kan driva sina processer men inte andra.  


Staten känns på ett konstigt sätt något korrupt men är det troligen inte på ett olagligt sätt , jag kan inte bevisa något annat än att alla har samma uppdragsgivare och verkar vara den trogen. Nu ha inte HD förklarat varför dom säger nej så gör dom alltid säger min advokat så är tydligen spelets regler . Jag tycker att det är konstigt nog borde dom ändå kunna förklara varför dom säger NEJ när dom ändå har utrett frågorna som gör att vi vill att dom tar upp det .
 Hur ska jag kunna lita på att HD tar ett riktigt beslut när jag sett hur dåligt det fungerat i hela rättskedjan med tingsrättens svar som var så fruktansvärt dålig juridik och hovrätten som svarade relativt bra men några konstigheter som vi ville att HD tog upp .Kan man lita på att HD tar riktiga beslut vi vet ju alla att det sitter både bra o minder bra personer där, senast man fick en ??? var över Göran Lambertz uttalanden i Qvick soppan ,undra vem som beslutat nej till prövningstillstånd får ta reda på det sen. Jag känner mig inte säker på att HD verkligen har tittat på fallet ,hur ska jag kunna veta det ? alltså att dom inte bara kollat lite lätt inte tagit det på allvar för att dom redan fån början bestämt att staten har rätt och lagt det i en hög så som tingsrätten gjorde...


Jag borde kanske sluta driva den här procesen att få en ursäkt av staten för misstagen i Pernilla utredningen men trilla de ner en stor peng från himmeln så skulle jag inte tveka att försöka gå till Europadomstolen för vi behöver ett rättssäkrare Sverige där alla ber om ursäkt när dom gjort fel. Ps! jag skulle nöja med en helt vanlig ursäkt på ett papper jag behöver inga pengar i skadestånd men även där har det blivit nej!  


Nedan finns lite av de saker vi vill att HD skulle reda ut det finns flera men jag minns inte just nu min advokat hjälper mig med mera sen .Har jobbat hela dagen så jag är lite trött nu men jag hoppas att det går att läsa det jag skrivit .


 Hovrätten konstaterar vidare att det saknas rätt tillersättning för kränkning vid fel och försummelser vid myndighetsutövning ,vilket innebär att det saknas ett effektivt inhemskt rättsmedel. därför kan det finnas rätt att få ersättning från europadomstolen om alla förutsättningar är uppfyllda


Vi ville att HD - eller framöver möjligen Europadomstolen - skulle pröva hur den "skyddsberättigade kretsen" ser ut vid fel vid myndighetsutövning. Enligt vår uppfattning skall det inte behöva krävas att det finns en viss utpekad person som är i fara och att polisen inte agerar utifrån kännedom om faran för att ersättning skall kunna utgå.


Vi vet att hovrätten bedömt att AE borde ha blivit dömd och satt i fängelse om staten gjort vad som ålåg staten, och vi menar då att staten har ett ansvar för konsekvenserna av hans agerande - inte för alla brottslingar som någon gång återfaller i brott. Tidigare beslut av Europadomstolen pekar mot att det borde finnas ett sådant ansvar för staten även om den skadelidande inte varit direkt utpekad som i fara.


Vi ansåg också att HD skulle meddela prövningstillstånd - eller att Europadomstolen skall pröva saken - för att pröva om kränkningsersättning kan utgå enligt svensk rätt vid tjänstefel/fel och försummelser i myndighetsutövning. Enligt hovrätten saknar vi effektivt rättsmedel i Sverige vid tjänstefel/fel och försummelser i myndighetsutövning. För att kunna pröva detta måste det dock först konstateras att Ni tillhör den skyddsberättigade kretsen.
Hittade ett gammalt blogginlägg som jag lägger här .
Här nedan har jag lagt ut lite från överklagan ang vilka skäl vi vidhåller. Jag tror att det är stora möjligheter att HD tar tag i det här för det är verkligen viktigt för hela almänheten .
Fast det hade varit mera intressant om Europa domstolen tog upp det !

Skäl för prövningstillstånd
samtliga skäl för prövningstillstånd åberopas, främst att det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att över-klagandet prövas av Högsta domstolen.

Högsta domstolen bör pröva huruvida den ”rimlighetsavvägning” som hovrätten gjort gällande adekvans, normskydd och ersättningsberättigad krets kan tillämpas i mål om personskada på så sätt som skett. Hovrätten synes ha gjort en adekvansbedömning med stöd av allmänna och normativa överväganden – såsom att det skulle leda för långt att anse att kärandena skulle om-fattas av det skyddsintresse som de överträdda normerna har och att det krävs en klar hotbild mot en viss skadelidande. 

Högsta domstolen bör då pröva dels vad denna rimlighetsavvägning innefattar – emedan detta begrepp ännu inte är etablerat i praxis eller doktrin – samt hur långt denna avgränsningsmetod sträcker sig i fråga om rätt till ersättning för personskada. 

Högsta domstolen bör även klargöra huruvida tillämpningen att läran om s.k. skyddsintresse överhuvudtaget bör tillämpas i mål som gäller personskada (jfr NJA 1991 s. 138) och i föreva-rande fall på vilket sätt den skall tillämpas.

Därtill gör kärandena gällande att Högsta domstolen bör pröva hur långt det allmännas ansvar sträcker sig vid allvarliga fel och försummelser i myndighetsutövning, sett till de principer som Högsta domstolen slagit fast i NJA 2013 s. 145 och om ett presumtionsansvar åligger det all-männa.

När det som i nu aktuellt mål och i NJA 2013 s. 145 rör sig om en skyldighet att motverka för-verkligandet av en föreliggande fara är situationen speciell, bl.a. därför att många adekvat fa-remotverkande handlingar ofta är tänkbara. Om det inte framgår att beslutsfattandet har gått till på det sätt som det borde, bör det beroende på omständigheterna kunna leda till en starkare eller svagare presumtion för att ett beslut som hade tillkommit i god ordning skulle ha lett till ett pliktenligt handlande, i form av ett beslut om och ett genomförande av en tillräckligt fa-remotverkande handling. 

Om presumtionen inte motbevisas, närmast genom att det visas att det inte fanns någon möjlig och lämplig faremotverkande handling, blir följden av bristerna rörande beslutsfattandet att det ska anses ha varit möjligt att besluta om och genomföra en sådan handling. Av det följer i sin tur att kraven på oaktsamhet och kausalitet, som överlappar vid underlåtenhetsansvar ska anses vara uppfyllda.

Kärandena gör gällande att hovrätten inte tillämpat den presumtion för ansvar som gjorts i NJA 2013 s. 145 som nyss redovisats. Kärandena gör gällande att de med tillräckligt grad av styrka bevisat att staten inte motbevisat presumtionen att beslut i polisutredningen av mordet på Pernilla Hellgren som tillkommit i god ordning skulle ha lett till ett pliktenligt handlande som varit tillräckligt faremotverkande. Kraven på oaktsamhet och kausalitet som då överlappar varandra skall därmed anses uppfyllda i detta mål. 

Högsta domstolen bör även pröva huruvida allvarliga felaktigheter och bristfälliga utrednings-åtgärder under en förundersökning kan anses utgöra kränkande angrepp riktade mot enskilda enligt den svenska skadeståndsrätten. 

Därtill bör Högsta domstolen pröva huruvida skadelidande vid fel och försummelser i myndig-hetsutövning av det allmänna har fått sina mänskliga rättigheter kränkta enligt Europakonvent-ionen artikel 2, 5 och 8; var för sig eller i förening.

Högsta domstolen bör även gällande överträdelser av Europakonventionen pröva huruvida lä-ran om det s.k. skyddade intresset kan tillämpas vid personskada, och då även om den skydds-berättigade kretsen vid tillämpning av Europakonventionen i förevarande fall kan betraktas som vidare än vid normativ prövning enligt den svenska lagstiftningen.

Högsta domstolen har även att pröva om det skall krävas ett verkligt och omedelbart hot och att myndigheterna kände till detta eller borde känt till detta för att ersättning skall utgå, med
hänvisning till att hovrätten enligt kärandena inte tolkat målet Maiorano m.fl. mot Italien på ett riktigt sätt.

Kärandena vidhåller att myndigheterna i nu aktuellt känt till ett verkligt och direkt hot med anledning av de konstaterade riskerna för att Pernilla Hellgrens mördare skulle återfall i sexu-almord och att myndigheterna dessutom kände till att risken var hög att gärningsmannen skulle återfalla i brott inom ett relativt begränsat geografiskt område. Kärandena gör gällande att det inte skall krävas att myndigheterna känner till eller borde känt till ett verkligt hot mot en namngiven eller identifierad person eller grupp av personer för att ersättning skall kunna utgå under dessa omständigheter. 

Även om ett direkt och verkligt hot inte skulle anses ha förelegat ger en fördragskonform tolk-ning att överträdelser av Europakonventionen skett då staten inte kunnat skydda Engla och hennes anhöriga från en tidigare dömd våldsbrottsling som myndigheterna kände till att med stor sannolikhet skulle begå mord på nytt om han inte greps och lagfördes.Bevisning

Kärandena åberopar samma bevisning som i tingsrätten och hovrätten. 

För det fall att prövningstillstånd meddelas förbehåller sig kärandena rätten att återkomma med yrkanden avseende rättegångskostnader och att kärandena får möjlighet att ytterligare utveckla talan innan målet avgörs.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar