tisdag 6 maj 2014

Centerpartiets Energi politik

Energi

Mer än hälften av den energi som används i Sverige kommer från förnybara källor. Det är facit efter våra år i regeringen. Ändå är vi inte nöjda utan övertygade om att det finns utrymme för ännu mer hållbarhet.
Centerpartiet vill:
  • Göra det enklare och mer lönsamt för dig som vill producera egen el
  • Att du ska tjäna på att äga och köra en miljövänlig bil
  • Att Sverige ska vara fritt från kärnkraft och istället drivas an 100 % förnybar energi
 
Det här hittade jag på regeringens sida från 23/12-13 sånt som gör mig glad :) ! 

Idag skickar regeringen in sin rapport till EU-kommissionen som beskriver hur utbyggnaden av den förnybara energin utvecklas. Rapporten visar att Sverige, sju år innan 2020, nu har uppnått sina mål både när det gäller den samlade andelen förnybart i hela energisystemet och andelen förnybart i transporterna.
- Det är ett väldigt glädjande besked att vi i Sverige, tack vare en målmedveten politik och tydliga styrmedel, redan har nått våra förnybartmål och att vi idag har hela 51 procent förnybart i vårt energisystem som helhet, och mer än 12 procent förnybart i våra transporter. Det visar att vår politik för att främja det förnybara fungerar bra, och ger oss i Sverige mycket förnybar energi för pengarna, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Enligt EU:s förnybartdirektiv ska varje medlemsland vartannat år skicka in en rapport till EU-kommissionen om hur främjandet och användningen av förnybar energi utvecklas. Syftet med rapporteringen är att följa upp hur utvecklingen mot EU:s 2020-mål ser ut hos medlemsländerna. Idag skickar regeringen in sin rapport till EU-kommissionen.

Rapporten innehåller bland annat Energimyndighetens statistik för andelen förnybar energi 2011 och 2012. Enligt den preliminära statistiken uppgår andelen förnybar energi i Sverige år 2012 till 51 procent. Det är den högsta andelen förnybar energi hittills och ligger över både Sveriges EU-åtagande till 2020 enligt förnybartdirektivet, om 49 procent, och över det nationellt beslutade förnybartmålet om att Sverige ska ha minst 50 procent förnybart i energisystemet till 2020.

I rapporten framgår också att andelen förnybar energi i transportsektorn år 2012 uppgick till 12,6 procent, vilket är mer än EU-målet om 10 procent till 2020.

Den sektor som bidrar mest till Sveriges höga andel förnybar energi är värmesektorn där biomassa står för den allra största posten följt av värmepumpar. Elsektorn ger det näst största bidraget till Sveriges andel förnybar energi med vattenkraften på första plats, följt av biomassabaserad elproduktion och vindkraft.

- Vi i Sverige har rika förnybara resurser - med solen, vinden, vattnet och skogen. Att vi redan nu nått och överträffar EU:s 2020-mål om förnybart ger oss ett bra utgångsläge inför de kommande förhandlingarna, som påbörjas i början på nästa år, om ett nytt klimat- och energipolitiskt ramverk för EU inför 2030. Ska vi klara klimatutmaningen och försörjningstryggheten behöver hela EU mer förnybar energi och mer förnybara drivmedel i våra transporter, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar